Austune Commercial - A better solution

E6 Adventer Series All Models

DOWNLOADS

TECH DATA
TECH DATA

Carrier Multideck Chiller E6 Adventer Open Face

Category : Austune Refrigeration
Model : E6 Adventer Series All Models
Mendos LU D 250 2500*1055*2090 Front height 370mm
Mendos LU D 375 3750*1055*2090 Front height 370mm
Mendos LU D 210 2100*1055*2090 Front height 370mm
Mendos LU D 188 1875*1055*2090 Front height 370mm
Mendos LU D 125 1250*1055*2090 Front height 370mm
Mendos LU M 250 2500*1055*2090 Front height 370mm
Mendos LU M 375 3750*1055*2090 Front height 370mm
Mendos LU M 210 2100*1055*2090 Front height 370mm
Mendos LU M 188 1875*1055*2090 Front height 370mm
Mendos LU M 125 1250*1055*2090 Front height 370mm
Mendos LU D 250-L 2500*1055*2270 Front height 370mm
Mendos LU D 375-L 3750*1055*2270 Front height 370mm
Mendos LU D 188-L 1875*1055*2270 Front height 370mm
Mendos LU D 125-L 1250*1055*2270 Front height 370mm
Mendos LU M 250-L 2500*1055*2270 Front height 370mm
Mendos LU M 375-L 3750*1055*2270 Front height 370mm
Mendos LU M 188-L 1875*1055*2270 Front height 370mm
Mendos LU M 125-L 1250*1055*2270 Front height 370mm
Mendos EU D 250 2500*855*2090 Front height 370mm
Mendos EU D 375 3750*855*2090 Front height 370mm
Mendos EU D 188 1875*855*2090 Front height 370mm
Mendos EU D 170 1700*855*2090 Front height 370mm
Mendos EU D 125 1250*855*2090 Front height 370mm
Mendos EU M 250 2500*855*2090 Front height 370mm
Mendos EU M 375 3750*855*2090 Front height 370mm
Mendos EU M 188 1875*855*2090 Front height 370mm
Mendos EU M 170 1700*855*2090 Front height 370mm
Mendos EU M 125 1250*855*2090 Front height 370mm
Mendos EU D 250-L 2500*855*2270 Front height 370mm
Mendos EU D 375-L 3750*855*2270 Front height 370mm
Mendos EU D 188-L 1875*855*2270 Front height 370mm
Mendos EU D 170-L 1700*855*2270 Front height 370mm
Mendos EU D 125-L 1250*855*2270 Front height 370mm
Mendos EU M 250-L 2500*855*2270 Front height 370mm
Mendos EU M 375-L 3750*855*2270 Front height 370mm
Mendos EU M 188-L 1875*855*2270 Front height 370mm
Mendos EU M 170-L 1700*855*2270 Front height 370mm
Mendos EU M 125-L 1250*855*2270 Front height 370mm
Mendos XU D 250 2500*755*2090 Front height 370mm
Mendos XU D 375 3750*755*2090 Front height 370mm
Mendos XU D 188 1875*755*2090 Front height 370mm
Mendos XU D 125 1250*755*2090 Front height 370mm
Mendos XU M 250 2500*755*2090 Front height 370mm
Mendos XU M 375 3750*755*2090 Front height 370mm
Mendos XU M 188 1875*755*2090 Front height 370mm
Mendos XU M 125 1250*755*2090 Front height 370mm